Fiscaal

Verken de intrigerende wereld van de fiscaliteit, waar vaardigheid in cijfers en strategisch inzicht harmonieus samengaan. Als fiscalist ontcijfer je complexe belastingvraagstukken en leid je individuen, bedrijven en organisaties naar financiële optimalisatie. Het vakgebied van fiscalisten biedt niet alleen uitdagende opdrachten en professionele groei, maar plaatst jou eveneens in de unieke positie om belastingvoordelen te maximaliseren en financiële risico's te minimaliseren. In de wereld van belastingen maakt jouw deskundigheid het verschil.

Een fiscalist houdt zich bezig met het voldoen aan belastingwetten, optimaliseren van belastingvoordelen en het beheren van financiële risico's met diensten als belastingplanning, aangiften, geschiloplossing, fusies en overnames, en investeringsadvies.


Wat is Fiscaal Recht?

Fiscaal recht, ook bekend als belastingrecht, omvat regels voor de heffing en invordering van belastingen. In Nederland zijn er twee hoofdtypen belastingen: directe belastingen op inkomen, winst en vermogen, en indirecte belastingen die door derden aan de Belastingdienst worden betaald. Het valt onder het publiekrecht en wordt soms onder bestuursrecht gerekend.

Wat is Fiscaal advies?

Fiscaal advies verwijst naar professioneel advies en begeleiding die wordt verstrekt door belastingdeskundigen, zoals fiscalisten of belastingadviseurs, om individuen, bedrijven en organisaties te helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot belastingen. Dit advies heeft tot doel fiscale verplichtingen te optimaliseren, belastingvoordelen te benutten en te zorgen voor naleving van de belastingwetgeving. Het kan betrekking hebben op uiteenlopende fiscale kwesties, zoals belastingplanning, aangiften, geschillenbeslechting, investeringsadvies en naleving van de wetgeving. Het doel is om cliënten te helpen financieel efficiënt te opereren binnen de grenzen van de fiscale wetgeving.

Wat is het verschil tussen direct en indirecte belastingen?

Directe belastingen en indirecte belastingen zijn twee verschillende vormen van belastingen die op verschillende manieren worden geïnd en van toepassing zijn op verschillende belastingbetalers. Hier is een beknopte uitleg van het verschil tussen deze twee vormen van belastingen:

Directe belastingen:

 1. Belasting over inkomen: Directe belastingen worden geheven op het inkomen van individuen en rechtspersonen. Dit omvat inkomstenbelasting voor particulieren en vennootschapsbelasting voor bedrijven.
 2. Directe relatie: De belastingplichtige betaalt direct aan de overheid en draagt de volledige last van de belasting. De belastingbetaler heeft een directe fiscale verplichting.
 3. Progressief: Directe belastingen zijn vaak progressief, wat betekent dat het belastingtarief stijgt naarmate het inkomen toeneemt.

Indirecte belastingen:

 1. Belasting op consumptie: Indirecte belastingen worden geheven op de consumptie van goederen en diensten. Voorbeelden zijn btw (belasting toegevoegde waarde), accijnzen en douanerechten.
 2. Middels tussenpersonen: In tegenstelling tot directe belastingen, worden indirecte belastingen doorgaans geïnd via tussenpersonen, zoals winkels of leveranciers. De belastingbetaler betaalt indirect aan de overheid via deze tussenpersonen.
 3. Regressief of uniform: Indirecte belastingen kunnen regressief zijn, wat betekent dat ze een groter deel van het inkomen innemen van lagere inkomensgroepen, of uniform, waarbij het belastingtarief voor iedereen hetzelfde is.

Het belangrijkste verschil tussen directe en indirecte belastingen ligt in de wijze van inning en de uiteindelijke last van de belasting. Bij directe belastingen betaalt de belastingplichtige rechtstreeks aan de overheid en draagt hij de volledige belastinglast. Bij indirecte belastingen wordt de belasting geïnd via tussenpersonen en wordt de belastingdruk indirect overgedragen aan consumenten via prijsverhogingen op goederen en diensten. Beide soorten belastingen spelen een cruciale rol in de financiering van overheidsuitgaven en openbare diensten.


Wat doet een fiscalist?

Een Fiscalist of Fiscaal Jurist adviseert particulieren en bedrijven op fiscaal terrein. Deze advisering kan betrekking hebben op de afhandeling van btw, inkomsten en vennootschapsbelasting of zich toespitsen op de interpretatie van fiscale wetgeving binnen bijvoorbeeld het bank- en verzekeringswezen en de uitwerking daarvan in producten en diensten.

Wat doet een Tax Manager of Bedrijfsfiscalist?

Een Tax Manager is het eerste aanspreekpunt voor fiscale vraagstukken voor de organisatie. De functie bestrijkt veelal het volledige terrein van de fiscaliteit: van loonheffingen tot transfer pricing, van onroerende zaakbelastingen tot afstemming met de Belastingdienst en van vennootschapsbelasting tot omzetbelasting.

Een Tax Manager, ook wel bekend als een Bedrijfsfiscalist, heeft als hoofdverantwoordelijkheid het beheren en adviseren over fiscale aangelegenheden binnen een organisatie. Hun taken omvatten:

 1. Fiscaal advies: Tax Managers verstrekken fiscaal advies aan de organisatie over een breed scala aan fiscale kwesties. Dit omvat onder meer inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting, loonheffingen en andere fiscale zaken.
 2. Belastingplanning: Ze zijn betrokken bij het plannen van de fiscale strategie van de organisatie, met als doel het minimaliseren van belastingverplichtingen en het optimaliseren van fiscale efficiëntie. Dit omvat strategieën voor winstverschuiving, transfer pricing en andere belastingbesparende maatregelen.
 3. Naleving van belastingwetten: Tax Managers zorgen ervoor dat de organisatie voldoet aan alle geldende belastingwetten en voorschriften. Ze dragen zorg voor tijdige en nauwkeurige belastingaangiften en rapportage.
 4. Overleg met de Belastingdienst: Ze vertegenwoordigen de organisatie in contact met belastingautoriteiten, inclusief onderhandelingen en overleg over fiscale aangelegenheden en geschillen.
 5. Transfer Pricing: In multinationale organisaties zijn Tax Managers vaak verantwoordelijk voor het vaststellen van prijzen voor interne transacties tussen gelieerde ondernemingen om te voldoen aan transfer pricing-regels en richtlijnen.
 6. Risicobeheer: Ze beoordelen fiscale risico's en werken samen met het management om strategieën te ontwikkelen om deze risico's te beheren en te minimaliseren.
 7. Beleidsontwikkeling: Tax Managers dragen bij aan de ontwikkeling van het fiscale beleid van de organisatie en adviseren het management over fiscale kwesties die van invloed zijn op de bedrijfsvoering.

De rol van een Tax Manager is van cruciaal belang om ervoor te zorgen dat een organisatie fiscaal compliant is en om fiscale strategieën te ontwikkelen die de financiële gezondheid van de organisatie ondersteunen. Ze werken vaak nauw samen met financiële en juridische teams om de belastingpositie van de organisatie te optimaliseren en fiscale risico's te beheren.

Beroepsorganisaties in het Fiscaal vakgebied:

In het fiscaal vakgebied zijn er verschillende beroepsorganisaties die kwaliteitswaarborgen bieden, zoals het Register Belastingadviseurs (RB) en de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB). Beide organisaties hebben Permanente Educatie-programma's om de professionele ontwikkeling en kwaliteit van belastingadviseurs te waarborgen. Deze beroepsorganisaties spelen een cruciale rol in het ondersteunen en accrediteren van belastingadviseurs in Nederland.

Register Belastingadviseurs

Het Register Belastingadviseurs (RB) behartigt de belangen en bundelt de krachten van ca. 6000 aangesloten belastingadviseurs. Het RB is ontstaan vanuit een samenwerking per 1 januari 2011 van het NFB en de CB. De leden van het RB hebben een opleiding op minimal HBO niveau en een beroepsoriëntatie op het MKB.

www.rb.nl

NOB

De beroepsvereniging van universitair opgeleide belastingadviseurs NOB werd opgericht in 1954 en heeft momenteel 4800 leden. Die werken bij 400 verschillende kantoren: grote zowel als kleine. Voor heel uiteenlopende cliënten: van multinational tot lokale overheid en van MKB-bedrijf tot vermogende particulier. NOB-leden zijn gebonden aan strikte interne beroepsregels en aan een eigen tuchtrechtspraak.

www.nob.net


Opleidingen Fiscaal recht versus Fiscale economie

Fiscaal recht en Fiscale Economie zijn twee verwante, maar verschillende studierichtingen die zich richten op belastingen en fiscale aangelegenheden. 

Fiscaal recht richt zich op juridische aspecten van belastingen en belastingwetten, terwijl Fiscale Economie de nadruk legt op economische aspecten, belastingbeleid en financiële analyse. Fiscaal recht leidt naar juridische beroepen, terwijl Fiscale Economie carrières mogelijk maakt in financiën, economische analyse en belastingadvies. De keuze hangt af van interesse en carrièredoelen.

Hier zijn enkele belangrijke verschillen tussen deze twee opleidingen:

 1. Focus en Doel:
  • Fiscaal recht richt zich voornamelijk op de juridische aspecten van belastingen en de wetten en regelgeving die van toepassing zijn op belastingen. Studenten in deze opleiding leren over belastingwetgeving, juridische kwesties, geschillenbeslechting en de toepassing van belastingwetten.
  • Fiscale Economie legt meer nadruk op de economische aspecten van belastingen. Studenten in deze opleiding bestuderen belastingbeleid, fiscale planning, financiële analyse en economische theorieën met betrekking tot belastingen.
 2. Wetenschappelijke Discipline:
  • Fiscaal recht wordt doorgaans aangeboden door rechtenfaculteiten en valt onder de juridische discipline.
  • Fiscale Economie wordt meestal aangeboden door economische faculteiten en behoort tot de economische discipline.
 3. Loopbaantrajecten:
  • Afgestudeerden in Fiscaal recht zijn vaak goed voorbereid op juridische beroepen zoals belastingadvocaten, fiscale juristen, en fiscale rechters.
  • Afgestudeerden in Fiscale Economie kunnen carrières nastreven in financiën, boekhouding, belastingadvies, overheidsbeleid, financiële planning en economische analyse.
 4. Inhoud opleiding:
  • Fiscaal recht omvat vakken als belastingrecht, fiscale procedures, geschillenbeslechting, en jurisprudentie.
  • Fiscale Economie omvat vakken als belastingbeleid, macro- en micro-economie, financiële verslaglegging, en economische analyse.
 5. Loopbaanperspectief:
  • Fiscaal recht benadrukt de interpretatie en toepassing van belastingwetten binnen de juridische context.
  • Fiscale Economie richt zich op de economische effecten van belastingbeleid en hoe belastingen de economie beïnvloeden.

Het juiste pad hangt af van je interesses en carrièredoelen. Als je geïnteresseerd bent in juridische aspecten van belastingen, is Fiscaal recht geschikter. Als je de voorkeur geeft aan economische en financiële benaderingen, is Fiscale Economie meer geschikt. Beide disciplines bieden echter diverse carrièremogelijkheden binnen het vakgebied van belastingen.

De fiscale masteropleiding biedt aanzienlijke carrièremogelijkheden, waaronder werk bij de Belastingdienst, het ministerie van Financiën, nationale en internationale belastingadviespraktijken, en als fiscaal-specialist bij de rechterlijke macht. Aanstelling bij een universiteit of wetenschappelijke instelling is eveneens een optie. Meerdere universiteiten in Nederland bieden een fiscale masteropleiding aan.

In Nederland kun je Fiscaal recht studeren aan verschillende universiteiten. Enkele universiteiten die deze studie aanbieden zijn:

 1. Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 2. Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Law
 3. Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 4. Tilburg University - Tilburg Law School
 5. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Ook zijn er verschillende universiteiten waar je Fiscale Economie kunt studeren. Enkele van de universiteiten die dit programma aanbieden, zijn:

 1. Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Economics
 2. Tilburg University - School of Economics and Management
 3. Universiteit van Amsterdam - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 4. Vrije Universiteit Amsterdam - School of Business and Economics
 5. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Economie en Bedrijfskunde


Deze beroepsorganisaties bieden een fiscale kopstudie aan die verbonden is aan een titel:


Veel gestelde vragen

Een fiscalist biedt advies aan individuen, bedrijven en organisaties om te voldoen aan belastingwetten, belastingvoordelen te optimaliseren en financiële risico's te beheren, met diensten zoals belastingplanning, aangiften, geschiloplossing en investeringsadvies.

Een bedrijfsfiscalist is een interne specialist in fiscale aangelegenheden binnen organisaties. Ze verstrekken fiscaal advies, optimaliseren belastingvoordelen, beheren fiscale naleving en ondersteunen efficiënt financieel beheer. Dit omvat belastingplanning, rapportage en geschiloplossing, wat de financiële gezondheid van het bedrijf versterkt

Een fiscalist of een belastingadviseur is een belastingdeskundige die cliënten helpt bij het navigeren door het complexe landschap van belastingen, met als doel financiële efficiëntie te bereiken en te zorgen voor naleving van de wetgeving.

Tax compliance ziet toe op de naleving van belastingwetten door het tijdig en juist indienen van belastingaangiften. Experts helpen individuen en bedrijven om wettelijke fiscale verplichtingen na te leven.

Fiscaal recht, ook bekend als belastingrecht, omvat regels voor de heffing en invordering van belastingen. In Nederland zijn er twee hoofdtypen belastingen: directe belastingen op inkomen, winst en vermogen, en indirecte belastingen die door derden aan de Belastingdienst worden betaald. Het valt onder het publiekrecht en wordt soms onder bestuursrecht gerekend.

Fiscaal advies verwijst naar professioneel advies en begeleiding die wordt verstrekt door belastingdeskundigen, zoals fiscalisten of belastingadviseurs, om individuen, bedrijven en organisaties te helpen bij het nemen van beslissingen met betrekking tot belastingen. Dit advies heeft tot doel fiscale verplichtingen te optimaliseren, belastingvoordelen te benutten en te zorgen voor naleving van de belastingwetgeving. Het kan betrekking hebben op uiteenlopende fiscale kwesties, zoals belastingplanning, aangiften, geschillenbeslechting, investeringsadvies en naleving van de wetgeving. Het doel is om cliënten te helpen financieel efficiënt te opereren binnen de grenzen van de fiscale wetgeving.

Directe belastingen en indirecte belastingen zijn twee verschillende vormen van belastingen die op verschillende manieren worden geïnd en van toepassing zijn op verschillende belastingbetalers. Hier is een beknopte uitleg van het verschil tussen deze twee vormen van belastingen:

Directe belastingen:

 1. Belasting over inkomen: Directe belastingen worden geheven op het inkomen van individuen en rechtspersonen. Dit omvat inkomstenbelasting voor particulieren en vennootschapsbelasting voor bedrijven.
 2. Directe relatie: De belastingplichtige betaalt direct aan de overheid en draagt de volledige last van de belasting. De belastingbetaler heeft een directe fiscale verplichting.
 3. Progressief: Directe belastingen zijn vaak progressief, wat betekent dat het belastingtarief stijgt naarmate het inkomen toeneemt.

Indirecte belastingen:

 1. Belasting op consumptie: Indirecte belastingen worden geheven op de consumptie van goederen en diensten. Voorbeelden zijn btw (belasting toegevoegde waarde), accijnzen en douanerechten.
 2. Middels tussenpersonen: In tegenstelling tot directe belastingen, worden indirecte belastingen doorgaans geïnd via tussenpersonen, zoals winkels of leveranciers. De belastingbetaler betaalt indirect aan de overheid via deze tussenpersonen.
 3. Regressief of uniform: Indirecte belastingen kunnen regressief zijn, wat betekent dat ze een groter deel van het inkomen innemen van lagere inkomensgroepen, of uniform, waarbij het belastingtarief voor iedereen hetzelfde is.

Het belangrijkste verschil tussen directe en indirecte belastingen ligt in de wijze van inning en de uiteindelijke last van de belasting. Bij directe belastingen betaalt de belastingplichtige rechtstreeks aan de overheid en draagt hij de volledige belastinglast. Bij indirecte belastingen wordt de belasting geïnd via tussenpersonen en wordt de belastingdruk indirect overgedragen aan consumenten via prijsverhogingen op goederen en diensten. Beide soorten belastingen spelen een cruciale rol in de financiering van overheidsuitgaven en openbare diensten.

Fiscaal recht en Fiscale Economie zijn twee verwante, maar verschillende studierichtingen die zich richten op belastingen en fiscale aangelegenheden. 

Fiscaal recht richt zich op juridische aspecten van belastingen en belastingwetten, terwijl Fiscale Economie de nadruk legt op economische aspecten, belastingbeleid en financiële analyse. Fiscaal recht leidt naar juridische beroepen, terwijl Fiscale Economie carrières mogelijk maakt in financiën, economische analyse en belastingadvies. De keuze hangt af van interesse en carrièredoelen

Focus en Doel:

 1. Fiscaal recht richt zich voornamelijk op de juridische aspecten van belastingen en de wetten en regelgeving die van toepassing zijn op belastingen. Studenten in deze opleiding leren over belastingwetgeving, juridische kwesties, geschillenbeslechting en de toepassing van belastingwetten.
 2. Fiscale Economie legt meer nadruk op de economische aspecten van belastingen. Studenten in deze opleiding bestuderen belastingbeleid, fiscale planning, financiële analyse en economische theorieën met betrekking tot belastingen.

In Nederland kun je Fiscaal recht studeren aan verschillende universiteiten. Enkele universiteiten die deze studie aanbieden zijn:

 1. Universiteit Leiden - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 2. Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Law
 3. Universiteit van Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid
 4. Tilburg University - Tilburg Law School
 5. Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Ook zijn er verschillende universiteiten waar je Fiscale Economie kunt studeren. Enkele van de universiteiten die dit programma aanbieden, zijn:

 1. Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus School of Economics
 2. Tilburg University - School of Economics and Management
 3. Universiteit van Amsterdam - Faculteit Economie en Bedrijfskunde
 4. Vrije Universiteit Amsterdam - School of Business and Economics
 5. Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Economie en Bedrijfskunde

Deze beroepsorganisaties bieden een fiscale kopstudie aan die verbonden is aan een titel:

Fiscalecarriere.nl is de grootste vacaturebank voor fiscalisten in Nederland met vacatures voor Tax Managers, Bedrijfsfiscalisten, Belastingadviseurs en professionals in Tax Compliance.