Recente inzichten over belastingmultipliers

Recente inzichten over belastingmultipliers

Rapport CPB

Veranderingen in de hoogte van belastingen hebben niet altijd hetzelfde effect op de economie, maar zijn afhankelijk van de stand van de conjunctuur. Zo leidt belastingverlaging tot aanzienlijk meer extra bbp-groei in tijden van hoogconjunctuur dan in tijden van laagconjunctuur. Ook is het effect asymmetrisch: belastingverhoging bij hoogconjunctuur heeft een aanzienlijk groter effect dan een belastingverlaging tijdens een recessie. Dat blijkt uit de literatuurstudie ‘Recente inzichten over belastingmultipliers’ die het Centraal Planbureau op 15 februari heeft gepubliceerd.

In deze publicatie brengt het CPB de inzichten uit de literatuur over belastingmultipliers in kaart. De multiplier geeft aan in welke mate het bruto binnenlands product (bbp) verandert als de belastinginkomsten veranderen. 

Multipliers zijn groter buiten recessies dan tijdens recessies. Uit de (internationale) empirische literatuur blijkt dat het bbp tijdens recessies met 0,2 tot 1,5 euro stijgt na een verlaging van de belastingontvangsten met 1 euro, terwijl de stijging tussen de 0,6 en 3,8 euro ligt buiten recessies. Multipliers zijn dus conjunctuurafhankelijk. Ook blijkt de multiplier asymmetrisch: het effect van een belastingverhoging buiten recessies is aanzienlijk groter dan het (tegengestelde) effect van een belastingverlaging in slechte tijden. 

Deze publicatie geeft inzicht in de relatieve groottes van de belastingmultipliers gegeven de stand van de economie.  Dit inzicht in multipliers kan helpen bij besluitvorming rond de timing van mogelijke veranderingen in belastingen. In de praktijk kan een belastingaanpassing moeilijk uit te voeren zijn voor de conjunctuur weer is omgeslagen. Daarnaast spelen andere overwegingen dan stabilisatie van de economie een rol bij belastingbeleid, zoals gewenst begrotingssaldo en evenwichtige belastingdruk.

Lees het volledige rapport >>